Project Teams

Each group is assigned to a section. Members on the same group must be able to attend that section.

For contact details for each team member, see this page.

Section 201

Groups 1-6 are to meet during Section 201 (Tuesday/Thursday 11:20-12:10).

Luce
TODO Studios (Team 1)
Ahmed Moustafa
Amy Liu
Emily Yang
Ryan Dennis
Sara Choi
Thomas Bastis
Winfield Mac
Yuyi He
Change in Charge
Studio Baguette (Team 2)
Anthony Sheehi
Anna Nguyen
Connie Liu
Dubem Ogwulumba
Harry Dang
Jonna Chen
Julie Helenek
Matthew Guo
What the Flock!
Small Red Studios (Team 3)
Ashley Yu
Alex Lee
Liam Cordero
Luis Enriquez
Nick Rutledge
Rachel Zhang
Sh'yee Meng
Samantha Yap
Spectrophobia
Blue Lizard (Team 4)
Alison Duan
Aron Zhao
Haoxuan Chen
John Chen
Mokhtar Rajai
Rachel Moon
Shirley Ren
Yuzhen Zhang
Unearther
Grass Jelly Games (Team 5)
Devin Chin
Joyce Zhu
Leadora Kyin
Ray Weng
Sage Lee
Sandhya Sriram
Ziyu Yan
Bear with Me
Team Octave (Team 6)
Haomiao Liu
Juliane Tsai
Junxi Song
Lucas Cusati
Xiaoyao Yao
Yiheng Dong
Sirius Liu
Zili Zhou

Section 201

Groups 7-12 are to meet during Section 202 (Tuesday/Thursday 12:25-1:15).

Graveyard Shift
Oops! All Programmers (Team 7)
Amy Wang
Eli Zhang
Elaine Zheng
Jonathan Gomez
Judy Ng
Marcos Eizayaga
Mitchell Lin
Will Spencer
HoneyHeist
We <3 Unity (Team 8)
Ariya Feng
Ben Stewart
Justin Tse
Justin Ngai
Kiryu Sakakibara
Liam Riley
Michael Hanlon
Yihan Zhang
Lucid
Just Wanna Have Fun (Team 9)
Bryce Roth
Jude Javillo
Katherine Go
Kaijian Zou
Nahbuma Gana
Spencer Hurst
Terra Hurtado
Xiaochen Yu
Sisyphus
Squigly Starfruit Studios (Team 10)
Benjamin Carson
Evan Johnson
Jessica Lu
Riya Jaggi
Cecil Kim
Sharon Li
Xiaohan Yu
Zachary Schecter
Somniphobia
Enigmaco (Team 11)
Enoch Kim
Gonzalo Gonzalez-Pumariega
Isabela Arocha Martinez
Jenna Landy
Jason Chen
Michael Guan
Wan Qing Chua
Yueming Liu
free him
A Disgrace (Team 12)
Brian Zhu
Faris Aziz
Kristina Gu
Samik Shrotriya
Tony Zhang
Yimeng Zeng