Longqi Yang's website has been moved to: https://ylongqi.com.