Kilian Q. Weinberger

Associate Professor of Computer Science

students


Current Lab Members:
Gao Huang
Geoff Pleiss
Felix Wu
Chuan Guo
Jake Gardner
Eric (Yan) Wang

Former Lab Members:
Quan Zhou
Yu Sun
Nicholas Kolkin
Gabriel Hope
Daniel Sedra
Wenling Wang
Shuang Li
Zhuang Liu
Eddie Xu
Stephen Tyree
Dor Kedem
Wenlin Chen
Matthew Kusner
Yudong Liu
Ananth Mohan
Minmin Chen