Exzellenz

Noch Stuagert goht a Deputation,
Se hot beim Herr Menischter z' ton
En Sache vonra Eisebahn.
No! d'Exzellenz hört's gnädich an,
Wann se au manchmol G'sichter schneidt
Zu deam, was der on dear hot g'sait.
Z'letzscht kommt au no a Wirt an d' Reih',
A dicker mit en Zentner drei.
Lang brengt er nenz raus wegam G'schnauf,
No sperrt er aber 's Maul weit auf:
"Ond ich sag, ond suscht sag i nenz,
Das ischt was anderschts, Herr Existenz!"