Em Mai

Des ischt amol a kalter Mai,
Am Morga's nenz wia Reif ond Schnai,
Ond kommt mer en da Garta na,
Hängt alles traurich d'Köpfle ra.
Der Bluascht ond d'Bleamle sond verfrora,
Ond traurich häng i meine Ohra,
Es tuat mer en meim Herza waih,
O baiser Mai, o kalter Mai!
Do horch! was sengt jetz do so schön?
A Buachfenk pfeift en helle Tön:
"Fenkfenkerlefenk! fenkfenk! juhei!
Was kemmrat di des bißle Schnai!
Daß d'd'Ohra hängscht, gang, schäm di au!
Guck nuf! der Hemmel wird jo blau!
Ond was der Vater droba tuat,
Ischt des net recht? ischt des net guat?
Gib acht, du sengscht au no den Mai:
Fenkfenkerlefenk, fenkfenk! juhei!"