D'Karussell

Hu! juhe! d'Karussell ischt do
Des git a Fescht ond en Hallo!
"Jetz, Vater, Muater, hörsch' wias's tuat,
Schenk miar drei Pfenneng! sei so guat!
Hui, Buaba, Mädle, machat schnell,
So schön git's nenz wia d'Karussell,
Guck wia's von Gold ond Silber glitzt
Ond wia mer uf de RöBle sitzt.
Teretätä, bimbam, tschimbom!
Mer fliegt no so em Rengel rom!
Jetzt hält's! schnell nuf! terätätät!
Wenn's no net so glei schella tät!"
Ond allweil goht's bimbam! tschimbom!
Grad wia der Witsch em Rengel rom!
Derneba stoht a kleiner Bua,
Der guckt mit heiße Auga zua:
"O. wenn i no drei Pfenneng hätt!
Dort uf dem Schemmele, des wär nett,
Nein! Uf am Räpple! oder nein!
Em Kütschle müaßt's am schönsta sein!"
Er guckt ond stoht lang, lang, bis z' Nacht
Der Man sein Karussell zuamacht.
No goht er heim ond leit ens Bett:
"O, wenn i no drei Pfenneng hätt!"
Dia müade Auga falla zua,
An Engel sengt an leis en d' Ruah,
Ond macht am Museng selle Nacht,
So schön, wia's d'Karussell net macht.
Do lacht der Bua em Schlof so hell,
Ond fahrt die ganz Nacht Karussell.