TV'97 at DC, The 2nd National Championship Team

The veterans from left to right:

Front: Wang Minhua, Xiang Dan, Cao Zhiruo, Zhao Wei, Yang Gong, Wang Feng, Shen Jian, Chen Wei, He Biao, Lu Fan(xiao), Hu Honggang, Li Jianzhong, Cai Qijiang
Rear: Wang Weidong, Wei Jin, Tang Qingkai, Liu Bin, Zhang Qian, Huang Liangkang, Wei Xiaohan, Yao Qizhan, Jin Runcheng, Lu Fan(da), Zhao Liyang, Meng Zhaohui, Zhang Nanping, Wen Yuhong, Di Yong, Sun Kui
Note: Zhang Wu not in picture